Actualidad

PROGRAMA AVALEM JOVES 2018
EMCUJU - PROGRAMA DE SUBVENCIONS D'OCUPACIÓ DESTINADES A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES JÓVENS QUALIFICADES PER ENTITATS LOCALS, EN EL MARC DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL, PER A L'EXERCICI 2018

Beneficiaris i condicions: Els ajuntaments, les mancomunitats i les diputacions de la Comunitat Valenciana, així com els seus organismes autònoms que contracten persones joves qualificades, majors de 16 anys i menors de 30 anys, que compten amb una qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, per mitjà d’un contracte de treball temporal en pràctiques.
Aquesta convocatòria té com a objecte la concessió de subvencions per a fomentar la contractació temporal, en pràctiques, de persones joves, que estiguen inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
Bases reguladores Ordre 7/2017, de 10 d’abril, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores del Programa de foment d’ocupació per a la contractació de persones joves qualificades (EMCUJU), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 17 d’abril de 2017.
Les subvencions es finançaran per un import global màxim de 25.000.000 euros. L’import de la subvenció per cada contractació es determinarà en funció del grup de cotització que corresponga a cada treballador/a i de la duració del contracte. El beneficiari haurà d’aplicar, a l’actuació subvencionada, l’excés de la subvenció sobre el cost real que poguera produir-se.

EMPUJU - PROGRAMA DE SUBVENCIONS D'OCUPACIÓ DESTINADES A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES JÓVENS PER ENTITATS LOCALS, EN EL MAR DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL, PER A L'EXERCICI 2018 (SERVEF)

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per la contractació de les persones joves, que figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
Beneficiaris: Son beneficiaris d’aquestes ajudes els ajuntaments, les mancomunitats i les diputacions de la Comunitat Valenciana, així com els seus organismes autònoms.
Les persones destinatàries finals d’aquestes subvencions són les persones joves majors de 16 anys que figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i tinguen la condició de beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Fet subvencionable. Resultarà objecte de subvenció la contractació a jornada completa, durant un període de 12 mesos.
L’import de la subvenció per cada contractació es determinarà en funció del grup de cotització que corresponga a cada persona treballadora i de la duració del contracte. El beneficiari haurà d’aplicar a l’actuació subvencionada l’excés de la subvenció sobre el cost real que poguera produir-se.

Accés als resultats