Certificat Digital

Certificat Digital

Què és?

 

El certificat digital és un sistema format per un conjunt de requisits: clau pública, clau privada i entitat de certificació. Fa possible garantir la identitat de l'autor d'un missatge o transacció electrònica.

 

Este certificat ha de ser emès per una Autoritat de Certificació, entitat de confiança encarregada de verificar les identitats certificades.

 

 

Ara l'Ajuntament d'Algemesí és un punt de registre per al Certificat digital.

 

 

Per a sol·licitar el certificat digital de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana ha d'acudir a un dels Punts de Registre d'Usuari (PRU) indicats a continuació.

 

La sol·licitud és presencial i el sol·licitant haurà d'identificar-se per mitjà del seu DNI, NIE o passaport espanyol, en vigor, i aportar una adreça electrònica. Este és l'únic moment en què es presenta físicament davant de l'Autoritat de Certificació i s'hi identifica. Si la comprovació de la identitat del sol·licitant no és rigorosa, els certificats emesos no són fiables.

 

Tant els certificats en suport programari (navegador web) com els certificats digitals en Dispositiu Segur (targeta) es poden sol·licitar a l’Ajuntament d’Algemesí.

 

 
 

Què se pot fer amb els certificats digitals?

Els certificats digitals de la ACCV es poden utilitzar en aplicacions de la Generalitat Valenciana, l'administració local i l'administració general de l'estat.

 

La Generalitat Valenciana ha abordat distintes iniciatives per al desenvolupament de l'administració electrònica, entre les quals destaca la posada en marxa de la plataforma "Generalitat en Xarxa" (www.tramita.gva.es). Esta plataforma ofereix al ciutadà un catàleg de serveis públics en Internet que integra tota la normativa legal, els desenvolupaments informàtics i components necessaris per a fer realitat la tramitació electrònica. Entre altres destaquen:

 

-Registre telemàtic.

-Mòdul de passarel·la de pagaments, que permet realitzar pagaments per Internet amb distintes entitats financeres.

-Mòdul de notificacions telemàtiques.

 

 

D'altra banda, s'han posat en funcionament serveis orientats a les gestions internes de la Generalitat Valenciana. Per exemple:

 

-Els empleats públics disposen d'una aplicació dins del portal del funcionari per a consultar la nòmina i els rebuts del IRPF.

 

-El correu electrònic corporatiu es basa en missatgeria segura.

 

 

Altres exemples són:

 

-Sistema d'informació sanitària (Abucasis-II), que permet la gestió de receptes, de butlletins analítics i d'historials electrònics als facultatius.

 

-Remisión de documentos al Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.Remissió de documents al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 

L'administració local (ajuntaments, diputacions i ens) i altres entitats (col·legis professionals, universitats, etc.) també ofereixen serveis telemàtics, per als quals han pogut tindre el suport tècnic de l'ACCV d'acord amb els convenis de col·laboració subscrits.  

 

 

L'Administració General de l'Estat i la ACCV han col·laborat estretament per a fer possible l'accés als seus serveis utilitzant els certificats digitals expedits per la ACCV. L'exemple més representatiu és la possibilitat d'accedir a l'Oficina Virtual de l'AEAT (http://www.aeat.es) on es podrà fer la presentació telemàtica de la declaració de la renda, sol·licitar les dades fiscals, etc.
 

 

També és possible accedir als serveis de l'Oficina Virtual de la Tresoreria General de la Seguretat Social (www.seg-social.es) per mitjà dels certificats digital emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV). Alguns exemples de tràmits disponibles són la consulta de la situació laboral actual, la consulta del IRPF per prestació, la sol·licitud de domiciliació en compte, la situació de cotització, etc.

 

Els certificats digitals emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana també poden ser utilitzats pels ciutadans i les administracions públiques i institucions registrades per a accedir als serveis de l'Oficina Virtual de la Direcció General del Cadastre. A través d'este lloc poden accedir als serveis de consulta i certificat de dades cadastrals. Pot obtindre més informació en http://www.ovc.catastro.minhac.es.