Actualidad

Fonaments Jurídics

Article 2.2 i 2.3 del títol preliminar de la Constitució Espanyola de 1978

2.2 Les altres llengües espanyoles seran també oficials en les respectives Comunitats Autònomes d’acord amb els seus Estatuts.2.3 La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d’Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d’especial respecte i protecció

 Article 6 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana

6.1    La llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià.

6.2    L’ idioma valencià és l’ oficial a la Comunitat Valenciana,  igual que ho és el castellà, que és l’ idioma oficial de l’ Estat. Tots tenen dret a conéixer-ho i a usar-los i a rebre  l’ensenyament del, i en, idioma valencià.

6.3    La Generalitat garantirà l’ús normal i oficial de les dos llengües, i adoptará les mesures necessàries per tal d’assegurar-ne el seu coneixement.

6.4    Ningú no podrà ser discriminat per raó de la seua llengua.

6.5    S’atorgarà especial protecció i respecte a la recuperación del valencià.

6.6    La llei establirà els criteris d’aplicació de la llengua pròpia en l’Administració i l’ensenyament.

6.7    Es delimitaran per llei els territoris en els quals predomine l’ús d’una llengua o de l’altra, així com els que puguen ser exceptuats de l’ensenyament i de l’ús de la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana.

6.8    L’Acadèmia Valenciana de la Llengua és la institución normativa de l’idioma valencià.

 Lleí d’Ús i Ensenyament del ValenciàPDF. Reglament de Normalització Lingüística per al municipi d’Algemesí