Funcionament de les CI

Funcionament de les CI

Comissions informatives de caràcter permanent:

1. Comissió d'Economia, Gestió Administrativa i Personal (Especial de Comptes)

2. Comissió de Gestió Territorial

3. Comissió de Salut i Benestar Social

4. Comissió de Cultura i Educació

 

La Comissió Especial de Comptes està regulada expressament en l’art. 119 de la Llei 7/85, i li correspon l’examen, estudi i informe dels comptes anuals de cada exercici. A esta comissió especial es poden aplicar el mateixos criteris que a les comissions permanents. L’existència d’esta comissió és preceptiva, i res no s’oposa perquè puga actuar com a comissió informativa permanent per als assumptes relatius a l’economia i la hisenda de la corporació municipal.

 

En cada comissió informativa del Ple ha d’existir una representació de tots els grups polítics de l’Ajuntament i cada comissió ha d’estar integrada per un nombre de regidors, perquè la seua composició s’acomode, en la mesura del possible, tant a la proporcionalitat que tenen el distints grups polítics en el Ple, com al dret igualitari de tots els regidors a participar en els distints òrgans complementaris de la corporació que tinguen per funció l’estudi, informe, dictamen o la consulta dels assumptes que hagen de ser sotmesos al Ple, com són les comissions informatives.

 

Qualsevol variació sobre la denominació, composició i les funcions de les comissions informatives durant el mandat corporatiu es decidirà mitjançant un acord del Ple a proposta de l’alcalde president.

 

Cada comissió estarà formada per onze membres, inclòs el president, que serà l’alcalde, sense perjudici de la delegació de la presidència de cada comissió a favor d’un membre de la corporació.

 

Per tant, cada comissió estarà formada per sis regidors del grup PP, per tres regidors del grup PSPV, per un regidor del grup EUPV i per un regidor del grup + Algemesí.

 

Cada grup posarà en coneixement de l’Alcaldia, amb un termini de cinc dies comptadors des de la celebració de la present sessió plenària, els regidors que s’adscriuen a cada comissió.

 

Una vegada designats els membres de les comissions informatives podran constituir-se i entrar en funcionament. Es donarà compte al Ple de l’Ajuntament de la composició definitiva de cada comissió informativa en la propera sessió del Ple que se celebre.

 

Encara que l’alcalde és el president nat de cada comissió, una vegada constituïdes estes, l’alcalde proposarà quin regidor ha de desenvolupar-ne la presidència efectiva.

 

Normes de funcionament:

 

a) Les comissions informatives celebraran la sessió ordinària amb una periodicitat mensual, la setmana anterior a la celebració del Ple ordinari, o quan siga necessari.

b) El president podrà requerir l’assistència a la comissió del personal tècnic de l’Ajuntament per a l’assessorament o informació en aspectes tècnics, jurídics, econòmics, etc.

c) La Secretaria de les comissions correspon al secretari general de la corporació, el qual podrà delegar en els funcionaris que considere més aptes per a esta funció.

d) Les reunions de les comissions tindran lloc en primera convocatòria a l’hora assenyalada i en segona convocatòria mitja hora més tard.

e) La comissió designarà un ponent, que haurà de resoldre i decidir, per a la defensa del dictamen davant l’òrgan com és el Ple.

f) Quan un assumpte puga ser objecte d’estudi per més d’una comissió, podran realitzar-se les sessions conjuntes que s’estimen procedents entre les comissions interessades.

g) Les atribucions de cadascuna de les comissions informatives estaran determinades en la relació que tot seguit s’hi expressa. En el cas que hi haguera algun assumpte o qüestió de dubtosa competència d’alguna comissió, se seguirà el criteri de la més similar en competències. En cas d’urgència, l’expedient que ha decidit el Plenari es podrà tractar per la comissió més propera a la reunió d’este òrgan o per la Junta de Govern Local.

h) Els dubtes i conflictes seran resolts per l’Alcaldia una vegada escoltats els portaveus.

Una vegada al mes l’alcalde podrà reunir la Comissió Especial de Coordinació, integrada pels presidents de les comissions informatives, per tractar de coordinar les reunions del mes següent. Cada president de comissió assenyalarà els dies i les hores per a realitzar les reunions, procurant que no coincidisquen amb les reunions d’altres comissions o amb el Ple.