Funcions de la JGL

Funcions de la JGL

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, tindran lloc setmanalment en la Sala de Comissions de l'ajuntament.

La Junta de Govern Local tindrà les competències i atribucions següents:

a) Assistir l’alcalde en l’exercici de les seues atribucions.

b) Dur a terme la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat, i disposar de despeses i aprovar-ne el pagament per import superior a 3.000 euros.

c) Atorgar les subvencions i sol·licituds d’ajudes econòmiques a altres organismes.

d) Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple; aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, i distribuir les retribucions complementàries que no siguen fixes i periòdiques.

e) Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïts al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

f) Atorgar les llicències d’obra major.

g) Aprovar els projectes d’obres i de serveis quan siga competent per a la seua contractació o concessió i estiguen previstos en el pressupost.

h) Contractar les obres, el subministrament, els serveis, la gestió de serveis públics administratius especials i privats quan el seu import no supere el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en cap cas els sis milions d’euros; fins i tot les de caràcter plurianual quan la duració no siga superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no supere el percentatge indicat –referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici– ni a la quantia assenyalada.

i) Adquirir els béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial; adjudicar la concessió de béns i l’alineació de béns quan el seu valor no supere el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en cap cas, tres milions d’euros.

Els acords adoptats per la Junta de Govern Local en relació a les matèries delegades tindran el mateix valor que les resolucions dictades per esta alcaldia.