Funcions

Funcions de la JRD

El contingut i l’àmbit dels assumptes què es refereix la delegació són els que es determinen en la relació d’atribucions de les comissions informatives.

Les facultats que atorguen les presents delegacions són les de gestió, impuls dels assumptes i del que pertoque en general, però no la de resoldre mitjançant actes administratius que puguen afectar a tercers interessats.

Els regidors delegats hauran de signar i donar el vistiplau a les factures i a la resta de documents que es produïsquen en l’activitat pròpia de les seues delegacions.

Els regidors donaran informació i compte a l'alcalde dels assumptes que es plantegen en les àrees delegades en les matèries que tenen atribuïdes.